Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут права та суспільних відносин людина І держава монографія київ – 2014

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут права та суспільних відносин людина І держава монографія київ – 2014

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Людина і держава
МОНОГРАФІЯ

Київ – 2014

"UKRAINE" OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN DEVELOPMANT
INSTITUTE OF LAW AND SOCIAL RELATIONS
MAN AND STATE

MONOGRAPH

Kyiv – 2014

Галунько В.В. Людина і держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. : Університет «Україна», 2014. – 158 с.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»


(протокол № 3 від 25 жовтня 2013 р. )


Рецензенти:

Горбатенко Володимир Павлович,
доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України, заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Мурашин Олександр Геннадійович,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії права міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна;
Гіда Євген Олександрович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорія та історії держави і права Національної академії управління.
Автори:

Галунько Валентин Васильович,
доктор юридичних наук, доцент, директор Інституту права та суспільних відносини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» – розділи 1, 3, 4;
Милько Володимир Іванович,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України – розділ 2.


У монографії сформовано новітню теорію держави економічно активних громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. Відповідно до цієї теорії Людина є вищою цінністю, вона є вільною і має позбутися кріпосного обов’язку бути слухняним громадянином держави, умови життя в якій її не задовольняють. Людина має право вибрати собі будь-яку державу для реалізації своїх розумних планів чи створити разом з однодумцями нову, не порушуючи при цьому природні права і свободи інших людей.

Призначається для політиків, економічно активних осіб, права яких порушуються державою, а також учених, аспірантів і студенів, які досліджують аналізовану проблематику.
© В.В. Галунько, В.І. Милько

Halunko V. Man and State : monograph / Valentine Halunko, Vladimir Mylko. Kyiv: "Ukraine" University 158 p. (Ukrainian language)
Recommanded for publication by the Academic Council of the "Ukraine" Open International University of Human Developmant

(Protocol № 3 October 25, 2013)


Authors:

Valentin Halunko – Doctor of Law, Professor, Director  of the Institute of law and Social Relations, "Ukraine" Open International University of Human Developmant– Chapters 1,3.4;
Vladimir Mylko – Candidate of Historical Sciences, senior fellow of the Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine – Chapter 2.The monograph presents the modern theory of state for economically active citizens. Such type of state may emerge as a factor social progress. According to this theory for man appears to be the highest value. Since man is a free and has the right to get rid of absolute and unconditional obedience allegiance to the state if unsatisfied living conditions. Man have the right to choose any country where they can provide their reasonable hopes and expectations to create the new state along with those who support natural rights and freedom of other people.

The book is intended for politicians, active people in economy post-graduate students and those interested in issues these issues.
© Valentine Halunko, Vladimir Mylko
ЗМІСТ

CONTENTS


ПЕРЕДМОВА 9

FOREWORD 9

 Homo Sapiens Gets a Lot Older in a New Analysis of Fossils // The New York Times, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/2005/02/17/science/ 17human.html?_ r=3& 9

РОЗДІЛ 1
ЛЮДИНА І ДЕРЖАВА У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ 12

Chapter1. Man and the state in the ancient world 12

1.1. Історія розвитку держави країн стародавнього світу 12

1.1. The history of the state of the ancient world 12

1.2. Історія вчень про громадянина і державу Стародавньої Греції 17

1.2. History of doctrines of the citizen and the state of Ancient Greece 17

1.3. Громадянин і Стародавній Рим 21

1.3. Citizen and Ancient Rome 21

РОЗДІЛ 2
ЛЮДИНА В СУЧАСНИХ ДЕРЖАВАХ З НАЙВИЩИМ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 31

CHAPTER 2
A man in a modern state with the highest level of competitiveness 31

2.1. Австралійський Союз як держава, що забезпечує найвищий рівень якості життя людей 31

2.1. Australia as a country, that provides the highest level of quality of life 31

2.2. Китайська народна республіка (КНР) як країна з найбільшою економікою, що динамічно розвивається 37

2.2. People’s Republic of China (PRC) as the country with the largest economy 37

2.3. Федеративна Республіка Німеччина як країна з найвищим рівнем зарплат та економічного розвитку в Європі 41

2.3. Federal Republic of Germany as the country with the highest salaries and economic developmant in Europe 41

2.4. Норвегія як країна з оптимальним поєднанням розвитку економіки та соціальним захистом підданих 47

2.4. Norway as the country with the best combination of economic developmant and social protection people 47

2.5. Сінгапур як держава з найсприятливішими умовами
для ведення бізнесу 53

2.5. Singapore as a state with the most favorable conditions for business 53

2.6. Сполучені Штати Америки як держава з найвищим рівнем інтелектуального потенціалу, демократичних свобод
і загальним об’ємом ВВП 61

2.6. United States as a state with the highest level of intellectual capacity,
the level of democratic freedoms and the total GDP 61

2.7. Фінляндія як держава індивідуалістів з високим рівнем
культурного життя 67

2.7. Finland as a country with a high level of cultural life 67

2.8. Швейцарія як держава найкращої конкурентоспроможності 74

2.8. Switzerland as a state best competitive 74

2.9. Японія – монархія, в якій процвітають піддані та держава 82

2.9. Japan is a monarchy in which people thrive and state 82

РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ 90

CHAPTER 3
Theoretical Foundations of human interaction and the state 90

3.1. Людина, культура та держава 90

3.1. Man, culture and state 90

3.2. Людина, релігія та держава 107

3.2. The man, religion and state 107

3.3. Людина, економіка та держава 110

3.3. Man, economy and State 110

3.4. Людина, екологія та держава 119

3.4. The man, the environmant and the state 119

3.5. Людина, політика та держава 123

3.5. Man, politics and state 123

3.6. Людина, війна та держава 126

3.6. Man, war and the State 126

РОЗДІЛ 4
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН 131

CHAPTER 4
Theory of the state of economically active citizens 131

4.1. Сутність держави економічно активних громадян 131

4.1. The essence of the state for the economically active citizens 131

 Иоффе И. От «социального государства» – к диктатуре пролетариата! [Електронний ресурс] / Илья Иоффе // LEFT. – 2013. – Режим доступу : http://left.ru/2010/9/wellfarestate202.phtm. Зазначимо, що авторський колектив не поділяє інших політичних поглядів Іллі Іоффе. 134

 Например, принципиально новый класс профессиональных управленцев сформирован в Казахстане [Електронний ресурс] // Общество (Астана). – 2013. – Режим доступу : http://www.newskaz.ru/society/20130625/5245085.html 136

4.2. Де взяти територію для держави економічно активних людей? 138

4.2. Where to get the territory for the state economically active people? 138

 Через 60 лет несколько субъектов ДФО полностью «вымрут» [Електронний ресурс] // Федерал Пресс. – 2013. – Режим доступу : http://old.fedpress.ru/49/polit/crisis/ id_152231.html. 140

4.3. Населення держави 142

4.3. The population of the state 142

4.4. Апарат публічної влади 144

4.4. The apparatus of public power 145

4.5. Правова система 146

4.5. The legal system 146

4.6. Податки 147

4.6. Taxes 147

4.7. Державний примус 148

4.7. State coercion 148

4.8. Зовнішні атрибути та соціальний прогрес держав
економічно активних громадян 149

4.8. External attributes and social progress of the states
of economic active citizens 149

ПІСЛЯМОВА 156

CONCLUSION 156  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Але треба бути справедливим, бо І до нас, на цю райську українську землю, також заходили інородці І тут творили науку, мистецтво,...

Київський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Міжнародне право – система юридичних норм, які регулюють міжнародні відносини з метою забезпечення миру, прав людини І співробітництва,...

Ету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті...
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол №5 від 25. 03. 2015 р.)

2. Методичні рекомендації до проведення заходів
Олексі́й Архи́пович Лео́нов — радянський космонавт, перша людина, яка вийшла у відкритий космос

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні якість освіти є однією із найважливіших цінностей суспільства. Важливого...

Ктс «Проти шкідливих звичок»
Отже, про здоров'я та його збереження піде сьогодні мова. Про вплив шкідливих звичок на організм людини. Здорова людина це така людина,...

Відділення історії, філософії та права
Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: восьмі шинкаруківські читання”

Доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого...
У 1970-х роках стагнація виробництва продовольства охопила весь регіон. У міру того, як дедалі більша кількість сільських жителів...

Творів-ессе
Свідомість – основа розвитку творчого потенціалу людини. Твори учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді України / Укл....

Ііі конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій...
Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка), учнів коледжів та середніх загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка