Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 53. Застосування електромагнітної індукції - Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів...

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти І науки України

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

Урок 53. Застосування електромагнітної індукції

1.Хто з вчених відкрив явище електромагнітної індукції?

а) А.Вольта; б) М. Фарадей; в) Д. Джоуль; г) І. Ньютон.

2. Як називаються пристрої, що перетворюють механічну енергію в електричну?

а) електричні машини; б) електричні генератори; в) електромагніти; г) електромобілі.

3. Як називається рухома частина генератора, що представляє собою магніт?

а) ротор; б) статор; в) електродвигун; г) рамка.

4. Як називається нерухома частина генератора, що представляє собою котушку?

а) ротор; б) статор; в) електродвигун; г) станина.

5. Як називається пристрій, що перетворює звуки у змінний струм?

а) диктофон; б) мікрофон; в) омофон; г) грамофон.

6. Як називається електричний струм, який виникає в замкненому провідному контурі внаслідок зміни магнітного поля?

а) постійний; б) тимчасовий; в) незначний; г) індукційний.

Урок 54. Електровимірювальні прилади

1.До якої системи належить електровимірювальний прилад, якщо рамка зі струмом обертається в полі постійного магніту? а) магнітоелектричної; б) електромагнітної; в) електродинамічної.

2. До якої системи належить електровимірювальний прилад нерухома частина якого являє собою котушку, по обмотці якої протікає електричний струм, а в зазор втягується якір виготовлений з м’якої сталі? а) магнітоелектричної; б) електромагнітної; в) електродинамічної.

3. До якої системи належить електровимірювальний прилад, який складається з рамки і котушки? а) магнітоелектричної; б) електромагнітної; в) електродинамічної.

4. Яка дія струму використовується в електровимірювальних приладах?

а) теплова; б) магнітна; в) світлова; г) звукова.

5. Яким має бути внутрішній опір амперметра?

а) малим; б) дуже малим; в) великим; г) дуже великим.

6. Яким має бути внутрішній опір вольтметра?

а) малим; б) дуже малим; в) великим; г) дуже великим.

Урок 55. Контрольна робота по темі: «Магнітне поле»

І варіант.

1.Яка природа сил, що виникають під час взаємодії провідників зі струмом? а) електрична; б) магнітна; в) електромагнітна; г) пружності.

2. На рисунку показані силові лінії магнітного поля провідника зі струмом. Позначте правильне зображення.

а) б) в)

3. Як зміниться дія магнітного поля на стрілку, якщо повзунок реостата перемістити вліво?а) зросте; б) зменшиться; в) не зміниться.

4.Як напрямлений струм у провіднику, розташованому в магнітному полі постійного магніту?а) до нас; б) від нас; в) струм дорівнює нулю; г) інша відповідь.

5. На рисунку зображені електричне і магнітне поля за допомогою силових ліній. На якому рисунку зображено магнітне поле?а) б)

6. Коли магнітне поле змінюється, то виникає: а) електричне поле; б) вихрове електричне поле; в) додатний електричний заряд; г) від’ємний електричний заряд.

ІІ варіант.

1.У якому випадку виникає магнітне поле? а) навколо нерухомих провідників; б) навколо рухомих електрично заряджених частинок; в) виникає саме по собі.

2. Визначити за рисунком правильно напрям сили струму в провіднику.

а) б) в)3. Як зміниться дія магнітного поля на стрілку, якщо повзунок реостата перемістити вліво?

а) зросте; б) зменшиться; в) не зміниться.

4. Як напрямлена сила, що діє на провідник із струмом в магнітному полі?а) до нас; б) від нас; в) вгору; г)вниз.

5. На рисунку зображені силові лінії магнітного поля провідників із струмом. Позначте правильні.

а) б)

6. Вихрове електричне поле виникає при: а) проходженні постійного струму по замкнутому контурі; б) змінах магнітного поля; в) взаємодії двох електричних струмів.

Урок 56. Атом і атомне ядро 1. Як називається найменша частинка будь – якої речовини?

а) молекула; б) атом; в) клітина; г) електрон.

2. Яка частина атома заряджена позитивно?

а) атом вцілому; б) атомне ядро; в) електрони; г) інша відповідь.

3. Які частинки атом може втрачати відносно легко?

а) протони; б) електрони; в) нейтрони; г) інша відповідь.

4. Зміна яких частинок в атомі призводить до утворення іншого хімічного елемента?

а) протони; б) електрони; в) нейтрони; г) інша відповідь.

5. Зміна яких частинок в атомі призводить до утворення йонів?

а) протони; б) електрони; в) нейтрони; г) інша відповідь.

6. Зміна яких частинок в атомі призводить до утворення ізотопів?

а) протонів; б) електронів; в) нейтронів; г) інша відповідь.

Урок 57. Склад радіоактивного випромінювання

1.Кому із вчених належить модель атома, яку ще називають «пудинговою»? а) Дж. Томсону; б) Е. Резерфорду; в) Н. Бору; г) М. Планку.

2. Яку модель атома запропонував Е. Резерфорд? а) дипольну; б) квантову; в) ядерну; г) планетарну.

3. Як називаються протони і нейтрони, що входять до складу атомного ядра?

а) ізотопами; б) йонами; в) нуклідами; г) нуклонами.

4. Чому дорівнює масове число (А) хімічного елемента?

а) кількості протонів; б) кількості нейтронів; в) кількості електронів; г) кількості нуклонів.

5. Як називаються різновиди одного й того самого хімічного елемента, що відрізняються атомними масами?

а) йонами; б) ізотопами; в) неповноцінні атоми; г) збуджені атоми.

6. Яку модель атома запропонували Д. Іваненко та В. Гейзенберг?

а) ядерну; б) «пудингові»; в) протонно – нейтронну;

г) протонну.

Урок 58. Активність радіонуклідів. Закон радіоактивного розпаду

1.Здатність атомних ядер перетворюватися на інші атомні ядра або ізотопи називається а) руйнуванням; б) стабілізацією; в) радіоактивністю; г) діяльністю.

2. Позитивно заряджена частинка, утворена двома протонами і двома нейтронами, ідентична ядру атома Гелію. а) альфа – частинка; б) бета-частинка; в) гамма- частинка; г) Х – частинка.

3.Як називаються частинки, що є потоком електронів? а) альфа – частинками; б) бета-частинками; в) гамма- частинками; г) Х – частинками.

4. Як називається вид електромагнітного випромінювання з надзвичайно маленькою довжиною хвилі? а) альфа – частинка; б) бета-випромінювання; в) гамма- випромінювання; г) Х – випрмінювання.

5.Яке з трьох α-,β-,γ- випромінювань не відхиляється магнітним та електричним полями? а) α; б) β; в) γ.

6. Назвіть види радіоактивного випромінювання в прядку зростання їхньої проникної здатності.

а) α, β, γ; б) γ, α, β; в) α, γ, β; г)γ, β, α.

Урок 59. Закон радіоактивного розпаду

1.Яка фізична величина характеризує інтенсивність радіоактивних перетворень, тобто кількість розпадів його атомних ядер за одиницю часу? а) радіація; б) активність; в) напіврозпад; г) доза радіації.

2.Як називається інтервал часу, протягом якого кількість атомних ядер радіоактивної речовини зменшилась вдвоє? а) період; б) період розпаду; в) період напіврозпаду; г) час життя.

3. В результаті якого розпаду хімічний елемент переміщується на дві клітинки до початку періодичної системи? а) β-розпаду; б) γ-розпаду; в) α-розпаду; г) µ-розпаду.

4.В результаті якого розпаду хімічний елемент зміщується на одну клітинку ближче до кінця періодичної системи? а) β-розпаді; б) γ-розпаді; в) α-розпаді; г) µ-розпаді.

5.Чи спричиняє зміну хімічного елемента гамма-випромінювання?

а) так; б) ні.

6.Як пов’язані між собою масове число, зарядове число, та число нейтронів у ядрі?

а) A=N+Z; б) A=N-Z; в) N=A+Z; г) Z=A+N.

Урок 60. Розв’язування задач по темі: «Закон радіоактивного розпаду»

1.Якою буквою позначається період піврозпаду?

а) Т; б) П; в) N; г) Z.

2.Який математичний вираз закону радіоактивного розпаду?

а) N=N0·2-t/T; б) N=N0/2; в)τ=T/0,7; г) n=t/T.

3. Розпад будь – якого атомного ядра – це «смерть від старості» чи «нещасний випадок» у його житті?

а) «смерть від старості»; б) « нещасний випадок».

4. Закон радіоактивного розпаду є…

а) поодинокий випадок; б) статистичний закон; в) планомірний процес; г) випадкове явище.

5.Чи справджується закон збереження масових чисел під час радіоактивного розпаду?

а) так; б) ні; в) залежить від обставин; г) інша відповідь.

6. Чи виконується закон збереження заряду під час радіоактивного розпаду?

а) так; б) ні; в) залежить від обставин; г) інша відповідь.

Урок 61. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання

1.Якщо радіоактивне випромінювання виникає внаслідок спонтанного поділу ядер окремих елементів, то така радіоактивність називається…

а) штучною; б) природною; в) спонтанною; г) закономірною.

2. Якщо радіоактивні перетворення відбуваються внаслідок бомбардування ядер стабільних ізотопів протонами, нейтронами, іншими частинками або ядрами хімічних елементів, то така радіоактивність називається. а) штучною; б) природною; в) спонтанною; г) закономірною.

3.Яке з названих радіоактивних випромінювань має найменшу проникну здатність? а) альфа; б) бета; г) гамма.

4. Як називається елементарна частинка, що має масу рівну масі електрона та заряд, рівний заряду електрона, але позитивний? а) протон; б) нейтрон; в) позитрон; г) гіперон.

5.Чим менший період піврозпаду, тим радіоактивний розпад відбувається… а) повільніше; б) спонтанніше; в) стабільніше; г) інтенсивніше.

6. Якими одиницями вимірюється активність радіонукліда в системі СІ?

а) кюрі; б) беккерель; в) радіан; г) рентген.

Урок 62. Основи дозиметрії

1.Поглинута доза випромінювання визначається за формулою:

а) D = ; б) D = ; в) D = ; г) D = .

2. Поглинута доза у системі СІ вимірюється в:

а) кюрі; б) греях; в) радіанах; г) рентгенах.

3. Хто отримає більшу дозу радіації в забрудненій зоні?

а) дорослий чоловік; б) дитина 5-и років; в) дитина до року.

4.Який вид випромінювання здатний створити більшу кількість пар йонів на своєму шляху?

а) альфа; б) бета; г) гамма.

5. Який коефіцієнт якості мають альфа – частинки?

а) 2; б) 1; в) 20; г) 5.

6. Якими одиницями вимірюється еквівалентна доза випромінювання?

а) Зіверт; б) бер; в) радіан; г) грей.

Урок 63. Лабораторна робота № 11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»

1.Що потрібно враховувати для оцінювання радіаційної небезпеки на живі організми?

а) вид іонізуючого випромінювання; б) потужність іонізуючого випромінювання; в) а,б; г) інша відповідь.

2. Які живі організми найстійкіші до радіоактивного опромінення?

а) примати; б) люди; в) віслюки; г) найпростіші.

3.Найуразливішими до радіоактивного опромінення є:

а) статеві залози; б) кістковий мозок; в) шлунок; г) легені; д) а,б,в,г.

4.Як поглинута доза залежить від часу? а) прямо пропорційно; б) обернено пропорційно; в) не залежить.

5.Доза, яку одержує організм за одиницю часу, називається…

а) потужністю дози; б) гранична доза; в) допустима доза; г) смертельна доза.

6. Який прилад для реєстрації іонізуючого випромінювання найзручніший для пересічного громадянина?

а) камера Вільсона; б) лічильник Гейгера – Мюллера; в) бульбашкова камера.

Урок 64. Ядерна енергетика

1.Які електростанції використовують збагачений уран у вигляді палива?

а) теплові; б) вітрові; в) атомні; г) гідроелектростанції.

2.Скільки атомних електростанцій налічує Україна?

а) 6; б) 5; в) 7; г) 3.

3. Як називається послідовність технологічних процесів, спрямованих на одержання електроенергії за допомогою ядерних реакцій?

а) природній цикл; б) ядерний паливний цикл; в) замкнений цикл; г) радіаційний цикл.

4. Чи можливо уникнути радіоактивного опромінення?

а) можливо; б) неможливо.

5. Що входить до складу радіоактивного опромінення?

а) космічна радіація; б) випромінювання природних радіоактивних джерел; в) випромінювання тих радіоактивних речовин, що потрапляють до нас в організм з їжею, водою, повітрям; г) а,б,в.

6.Яка доза опромінення для людини є смертельною?

а) 200 – 250 Зв; б) 250 – 300 Зв; в) 200 – 250 мЗв; г) 500 Зв.

Урок 65. Розвиток ядерної енергетики в Україні

1.Яка частка ядерної енергетики в загальному обсязі світового виробництва електроенергії? а) 25%; б) 17%; в) 30%; г) 50%.

2. Де, коли і ким вперше збудували ядерний реактор? а)1945р. Е. Фермі, США; б) 1942р. Е. Фермі, США; в) 1945р. І. Курчатов, Росія; г)1954р. І. Курчатов, Росія

3. Де, коли і ким була збудована перша в світі АЕС?

а)1945р. Е. Фермі, США; б) 1942р. Е. Фермі, США; в) 1945р. І. Курчатов, Росія; г)1954р. І. Курчатов, Росія.

4. Що відбувається в активній зоні ядерного реактора? а) ядерна реакція; б) теплова реакція; в) хімічна реакція; г) механічна дія.

5. Які перетворення енергії відбуваються під час виробництва електроенергії на АЕС?

а) ядерна - теплова – механічна – електрична; б) теплова – ядерна – механічна – електрична; в) теплова - механічна – електрична – ядерна.

6. Що є основою економіки будь – якої держави?

а) кількість населення; б) розвиток авіації; в) енергетика; г) міжнародні відносини.

Урок 66. Контрольна робота по темі « Атом і атомне ядро» 1.Встановіть відповідність, продовживши твердження. а) Дослідження структури 1) Дж. Томсоном ; атома було проведене вченим… 2) альфа – частинками; б) Вчений бомбардував 3) бета – частинками; атоми… 4) відхиляються на в) Він виявив, що більшість кути, більші за 90 º частинок, проходячи крізь 5) не відхиляються речовину… 2. У контейнері міститься джерело альфа – частинок. а) альфа – частинки – це кванти електромагнітного поля; б) альфа – частинки це ядра атомів Гелію; в) альфа – частинки мають позитивний електричний заряд.

3. Впишіть пропущене у такій ядерній реакції: 3065Zn + 01n - ? + 24He .

4.Період піврозпаду Іоду – 131 дорівнює 8 діб. Скільки відсотків початкової кількості атомів Іоду – 131 залишиться через 36 діб?

5. Активність радіоактивного елемента зменшилась у 4 рази за 8 діб. Визначити період піврозпаду.

6.Потужність дози гамма – випромінювання в зоні радіоактивного зараження дорівнює 0Ю2 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза дорівнює 0,25 Гр?

ІІ варіант.

1.Продовжити твердження, встановити відповідність. а) альфа – частинка заряджена.. 1) масі електрона; б) Маса альфа – частинки 2) негативно; наближено дорівнює… в) альфа – частинка може бути 3) позитивно; відкинута назад тільки при 4) 8000 мас електронів. підльоті до об’єкта більшої маси, зарядженого…

2. Хто відкрив явище природної радіоактивності? а) П.Кюрі; б) Е. Резерфорд; в) М. Склодовська- Кюрі.

3. Впишіть пропущене у такій ядерній реакції: ? + 11Н 1224Mg + 24He.

4. Період піврозпаду радіоактивного Купруму становить 10 хв. Яка частина від його початкової кількості залишиться через 1 год?

5. Період піврозпаду радіоактивного ізотопа дорівнює 6 хв. Скільки атомів цього елемента залишиться через 30 хв, якщо початкова кількість атомів 6,4 ·106?

6. Середня поглинута доза випромінювання співробітником, який працює з рентгенівською установкою, дорівнює 7 мкГр за 1 год. Чи небезпечна робота співробітника протягом 200 днів на рік по 6 год на день, якщо гранично допустима доза дорівнює 50 мГр на рік?
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка