Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 38. Залежність опору металевих провідників від температури. Надпровідність

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти І науки України

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Урок 38. Залежність опору металевих провідників від температури. Надпровідність

1.Які матеріали є хорошими провідниками електричного струму?

а) графіт; б) метали; в) кремній; г) гума.

2. Які частинки є носіями заряду в металах?

а) протони; б) нейтрони; в) атоми; г) електрони.

3. З якою швидкістю передається дія електричного поля в провіднику?

а) 3∙108м/с ; б) 30000 м/с ; в) 3∙106м/с ; г) 3∙1010м/с.

4. Чи залежить опір провідника від сили струму в електричному колі?

а) залежить; б) не залежить.

5. Чи залежить опір провідника від напруги на кінцях провідника?

а) залежить; б) не залежить.

6. Чи залежить опір провідника від матеріалу з якого виготовлено провідник?

а) залежить прямопропорційно; б) не залежить;

в) залежить оберненопропорційно.

Урок 39. Розв’язування задач по темі: «Залежність опору металевих провідників від температури»

1. Чи змінюється опір нитки лампи розжарювання ввімкненої в мережу?

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється; г) R=0.

2. Складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання – це…

а) гіпотеза; б) закон; в) проблема; г) аксіома.

3. Наукове припущення, істинність якого потрібно довести – це…

а) гіпотеза; б) закон; в) проблема; г) аксіома.

4. Як позначається температурний коефіцієнт опору?

а) ρ; б) γ ; в) α; г) δ.

5. Як залежить опір провідника від температури?

а) R= αR0 ; б) R=R0(1+αt); в) R=R0αt; г) R0=αR+Rt.

6. Як називається явище зменшення опору провідника до нуля при зниженні температури?

а) надпровідність; б) провідність; в) блокування;

г) кристалізація.

Урок 40. Електричний струм у напівпровідниках

1. Яка формула описує залежність опору металевого провідника від температури? а) R= αR0 ; б) R=R0(1+αt); в) R=R0αt ; г) R=αR+Rt

2. Відносна зміна опору провідника внаслідок зміни його температури на 1 К – це… а) питомий опір; б) температурний коефіцієнт опору провідника; в) густина провідника; г) коефіцієнт якості.

3. На якому графіку зображено залежність опору провідника від температури?4. На якому графіку зображено залежність питомого опору металевого провідника від температури при дуже низьких температурах?5. R0 – це опір провідника при температурі: а) 0˚С; б) -273 ̊ С; в) 0 К ; г) 20 ˚С .

6. Чи переноситься речовина в металевому провіднику під час проходження електричного струму? а) так; б) ні.

Урок 41. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

1. Як називаються речовини питомий опір яких стрімко зменшується з підвищенням температури?

а) провідники; б) напівпровідники; в) електроліти; г) діелектрики.

2. Виберіть зайве.

а) мідь; б) кремній; в) германій; г) фосфор; д) миш’як.

3. Що є носіями заряду в напівпровідників n - типу?

а) іони; б) дірки; в) електрони; г) протони.

4. Що є носіями заряду в напівпровідників p - типу?

а) іони; б) дірки; в) електрони; г) протони.

5. Домішки, атоми яких легко віддають свої електрони, називаються

а) акцепторними; б) донорними; в) електронними; г) дірковими.

6. Домішки, що «захоплюють» електрони атомів кристалічних решіток напівпровідників, називаються

а) акцепторними; б) донорними; в) електронними; г) дірковими.Урок 42. Розвязування задач по темі «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів»

1. Речовини, розчини яких проводять електричний струм називаються.

а) метали; б) напівпровідники; в) електроліти; г) рідини.

2. Як називається розпад молекули на йони?

а) електролітичною дисоціацією; б) кавітацією; в) гідратацією; г) іонізацією.

3. Як називається процес з'єднання йонів у нейтральну молекулу.

а) дисоціація; б) рекомбінація; в) електролізом; г) гідратацією.

4. Процес виділення речовини на електродах при проходженні електричного струму через електроліт називається.

а) дисоціацією; б) рекомбінацією; в) електролізом; г) гідратацією.

5. Як називається позитивний електрод?

а) анод; б) катод; в) пентод; г) тріод.

6. Як називається негативний електрод?

а) анод; б) катод; в) пентод; г) тріод.

Урок 43. Лабораторна робота № 9 « Дослідження явища електролізу»

1. Хто з вчених установив дослідним шляхом кількісно закон електролізу?

а) М. Фарадей; б) І. Ньютон; в) Д.Джоуль; г) Г.Ом.

2. Чому пропорційна маса ркчовини,що виділилась на електроді припроходженні електричного струму через електроліт?

а) заряду; б) силі; в) напрузі; г) опору.

3. Математичний вираз I закону електролізу.

а) m = k ∙ q ; б) m = ; в) m = ; г) m = .

4. Як називається фізична величина, що показує, яка маса даної речовини в кілограмах виділяється на електроді при перенесенні заряду в один кулон?

а) еквівалент; б) коефіцієнт; в) електрохімічний еквівалент; г) градієнт.

5. Який електрод під час електролізу збільшує свою масу?

а) катод; б) анод; в) пентод; г) тріод.

6. Який електрод розчиняється під час електролізу?

а) катод; б) анод; в) діод; г) тріод.

Урок 44. Електричний струм у газах

1. Рухом яких заряджених частинок створюється струм у рідинах?

а) електронів; б) атомів; в) іонів; г) протонів.

2. Електроліз застосовують для одержання…

а) води; б) чистих металів; в) кислоти; г) лугу.

3. Як називається процес покриття металевого предмету шаром іншого металу?

а) іонізація; б) фарбування; в) гальваностегія; г)гальвано-

пластика.

4. Як можна захистити метали від корозії?

а) гальваностегією; б) іонізацією; в) гідратацією; г) кавітацією.

5. Як називається процес виготовлення рельєфних копій монет, медалей, пам'ятників?

а) гальваностегією; б) гальванопластикою; в) іонізацією;

г) гідратацією.

6. Чи можуть під час дисоціації утворюватися йони якого –

небудь одного знаку?

а) можуть; б) не можуть; в) залежить від обставин.

Урок 45. Різні види самостійного розряду

1. Продовжіть речення: «За звичайних умов гази є…»

а) провідниками; б) діелектриками; в) напівпровідниками.

2.Якщо атому надати енергію іонізації, то він…..

а) приєднає протон; б) втратить електрон; в) приєднає електрон; г) втратить протон.

3. Як називається процес протилежний до процесу іонізації?

а) рекомбінація; б) кавітація; в) газифікація; г) реабілітація.

4. Як називається процес протікання електричного струму через газ?

а) електричним розрядом; б) газовим розрядом; в) удар; г) розрядом.

5. Якщо газовий розряд можна спостерігати тільки за наявності зовнішнього іонізатора, то він називається.

а) самостійним; б) несамостійним; в) видимим;

г) невидимим.

6. Газовий розряд, що продовжується після припинення дії зовнішнього іонізатора, називається. а) самостійним; б)несамостійним; в) видимим; г) невидимим.

Урок 46. Контрольна робота по темі: Електричний струм у різних середовищах»

І варіант.

1.Який мінімальний за модулем заряд може бути перенесений струмом через металевий провідник? а) як завгодно малий; б) 1,6 · 10-19Кл; в) це залежить від часу пропускання струму. ( 1 бал )

2.Якими носіями електричного заряду створюється електричний струм в електролітах? а) електронами; б) позитивними та негативними йонами; в) електронами та позитивними йонами. ( 1 бал )

3. Чи можна ввести фосфор як домішку в германій, щоб одержати напівпровідник р – типу? а) так; б) ні. ( 1 бал )

4. Як змінюється провідність газів зі зниженням температури? ( 1 бал ) а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється.

5.При якому струмі відбувається електроліз у розчині мідного купоросу, якщо за 30 хв. на катоді виділилося 5г міді? ( к = 0,01 ·10-6 кг/Кл). ( 3 бали )

6. У скільки разів збільшиться опір платинової дротини термометра опору при нагріванні її від 00С до температури 1000? Температурний коефіцієнт опору платини 3,65∙10-3 К-1 ( 4 бали )

ІІ варіант.

1.Розпад молекули електролітів на йони називається а)електролізом; б) електролітичною дисоціацією; ( 1 бал )

2.Під час проходження струму речовина переноситься в а) електролітах; б) металевих провідниках; в) металах та електролітах. ( 1 бал )

3. Елемент третьої групи, введений у германій, є домішкою а) акцепторною; б) донорною; в) напівпровідниковою. ( 1 бал )

4. Електричний розряд у газі, який припиняється після того, як перестає діяти зовнішній іонізатор, називається ( 1 бал ) а) тліючим; б) несамостійним; в) дуговим; г) коронним.

5. Під час електролізу розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилось 3г водню. Визначте силу струму при якій відбувався електроліз. ( к = 0,01 ·10-6 кг/Кл). ( 3 бали )

6. Визначте, при якій температурі опір алюмінієвого провідника буде у 3 рази більший, ніж при 00 С. Температурний коефіцієнт опору алюмінію 0,004 К-1( 4 бали)

Урок 47. Постійні магніти та їх взаємодія. Магнітне поле Землі

1. Яка природа сили струму в газах?

а) ектрони, йони; б) дірки; в) позитивний йон; г) негативний йон.

2. Від чого залежить сила струму насичення в газі.

а) від напруги; б) від дії іонізатора.

3. Іскровий розряд – це……

а) грім; б) блискавка; в) вибух; г) світло.

4. Який розряд називали вогнями святого Ельма?

а) дуговий; б) коронний; в) іскровий; г) тліючий.

5. Який розряд використовують для зварювання металів?

а) дуговий; б) коронний; в) тліючий; г) іскровий.

6. Який розряд використовують в люмінісцентних лампах?

а) коронний; б) тліючий; в) іскровий; г) дуговий.

Урок 48. Магнітне поле провідника із струмом. Магнітне поле провідника із струмом

1. Як називаються мінерали, які мають властивість притягувати до себе залізні предмети? а) нейтральними; б) магнітами; в) провідниками; г) діелектриками.

2. Яка речовина не належить до феромагнетиків?

а) залізо; б) кобальт; в) алюміній; г) нікель.

3. Як поводять себе різнойменні полюси постійних магнітів?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

г) з’єднуються.

4. Як поводять себе однойменні полюси постійних магнітів?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

г) з’єднуються.

5.Лінії магнітної індукції – це

а) замкнені лінії; б) мають початок, але не мають кінця; в) хаотично розміщені в просторі лінії.

6.Чи можна отримати магніт з одним полюсом?

а) так; б) не можна.

Урок 49. Магнітне поле котушки із струмом. Електромагніт

1. Яка природа магнітного поля?

а) породжується електричним струмом; б) породжується нерухомими електричними зарядами; в) невідома; г) інша відповідь.

2. Як поводять себе два провідники по яких тече струм в одному напрямі?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють; г) інша відповідь.

3. Як поводять себе два провідники по яких тече струм в різних напрямах?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють; г) інша відповідь.

4. Чим пояснюється магнетизм нашої планети?

а) протіканням річок; б) протіканням колових струмів у надрах Землі; в) циркуляцією теплової енергії; г) інша відповідь.

5. Якщо поступальний рух правого гвинта збігається з напрямом струму в провіднику, то напрям обертання гвинта вказує напрям…

а) ліній напруженості; б) ліній магнітної індукції; в) гравітаційних ліній; г) інша відповідь.

6. Що відбувається з магнітними лініями при зміні напряму струму в провіднику?

а) не змінюються; б) зникають; в) змінюють напрям на протилежний; г) підсилюються.

Урок 50. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

1. Як називається провідник зігнутий у кільце, з багатьох витків намотаний на осердя?

а) коло; б) соленоїд; в) тороїд; г) інша відповідь.

2. Як залежить магнітне поле котушки зі струмом від сили струму у її витках?

а) не залежить; б) прямо пропорційно; в) обернено пропорційно; г) інша відповідь.

3. Як залежить магнітне поле котушки зі струмом від кількості витків, що припадає на одиницю довжини котушки? а) не залежить; б) прямо пропорційно; в) обернено пропорційно; г) інша відповідь.

4. Як називається котушка зі струмом, якщо всередину котушки ввести залізне осердя?

а) магніт; б) соленоїд; в) електромагніт; г) тороїд.

5. Яке правило застосовують для визначення напряму магнітних ліній соленоїда?

а) лівої руки; б) правого гвинта; в) лівого гвинта.

6. Якщо напрям обертання рукоятки гвинта збігається з напрямом струму у витках соленоїда, то його поступальний рух вказує напрям…

а) на північ; б) на південь; в) ліній магнітної індукції; г) додому.

Урок 51. Лабораторна робота № 10. «Складання найпростішого електромагніта і випробування його дії»

1.Як називається сила, що діє на провідник зі струмом?

а) сила Ампера; б) сила Кулона; в) сила Лоренца; г) сила Архімеда.

2. Сила з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом залежить від сили струму в ньому…

а) прямо пропорційно; б) оберненопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

3. Сила з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом залежить від довжини активної частини провідника… а) прямо пропорційно; б) оберненопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

4. Сила з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом залежить від розташування провідника в магнітному полі… а) прямо пропорційно; б) оберненопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

5. Сила з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом залежить від інтенсивності магнітного поля… а) оберненопропорційно; б) прямо пропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

6. Якщо провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції, то напрям сили Ампера можна знайти за правилом…

а)лівого гвинта; б) правого гвинта; в) лівої руки.

Урок 52. Електромагнітна індукція

1. Явище виникнення електричного струму в замкненому колі при зміні магнітного поля називають…

а) утворенням; б) електромагнітною індукцією; в) проявленням; г) відтворенням.

2. Як називається електричний струм у провіднику, що виникає при зміні магнітного поля?

а) самостійним; б) несамостійним; в) індукційним; г) природним.

3. Зв’язок між напрямом струму, напрямом ліній магнітної індукції і напрямом руху провідника визначається за правилом…

а) лівої руки; б) правого гвинта; в) лівого гвинта; г) правої руки.

4. Якщо лінії магнітної індукції входять у долоню правої руки, а відігнутий великий палець показує напрям руху провідника, то випрямлені чотири пальці вкажуть напрям…

а) руху електронів у провіднику; б) напрям струму.

5. Лінії магнітної індукції виходять… а) з північного полюсу магніту; б) з південного полюсу магніту.

6. Лінії магнітної індукції входять…

а) в північний полюс магніту; б) в південний полюс магніту.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка