Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 29. Розв’язування задач - Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія....

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти І науки України

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

Урок 29. Розв’язування задач

1. Як визначити загальний опір, якщо дві лампочки з’єднані послідовно?

а) R = R1 + 2R2; б) R = R1 + R2; в) R = г) R = .

2. Яка фізична величина залишається сталою при послідовному з’єднанні провідників? а) напруга; б) сила струму; в) опір; г) потужність.

3. Як визначити загальну напругу на ділянці кола при послідовному з’єднанні двох провідників з різним опором?

а) U = U1 – U2; б) U = U1 + U2; в) U = U2 – U1; г) U = .

4. Як визначити загальний опір двох паралельно з’єднаних провідників з різним опором?

а) ; б) ; в) R = R1 + R2;

г) R = .

5. Яка фізична величина залишається сталою при паралельному з’єднанні провідників? а) напруга; б) сила струму; в) опір; г) потужність.

6. Яке співвідношення між опорами і силами струму при паралельному з’єднанні провідників?

а); б) в) ; г) .

Урок 30. Контрольна робота по темі: Електричний струм. Закон Ома. Опір провідника

І рівень 1. Сила струму вимірюється: а) вольтметром; б) амперметром; в) ваттметром. 2. Одиниця опору: а) Ом; б) В; в) А. 3. Причиною електричного опору металлу є: а) взаємодія електронів з йонами кристалічної решітки; б) заємодія одних йонів з іншими йонами кристалічної решітки; в) взаємодія вільних електронів між собою. ІІ рівень 4. У скільки разів напруга 12 кВ більша від напруги 6 мВ? 5. Яка напруга на провіднику опором 2 кОм, якщо сила струму в ньому 2 мА? ІІІ рівень 6. Який питомий опір речовини, з якої виготовлено дротину довжиною1 км і площею поперечного перерізу 0,5 мм2, якщо при напрузі 6,8 В сила струму в ній 0,2 А? ІV рівень 7. Який заряд проходить через ніхромову дротину довжиною 120 м і площею поперечного перерізу 0,5 мм2 за 1,6 хв, якщо її ввімкнено в електромережу з напругою 220 В ? Питомий опір ніхрому 1,1 .

ІІ варіант І рівень 1. З наведених фізичних величин в амперах вимірюється: а) сила струму; б) напруга; в) опір провідника. 2. Одиниця напруги: а) Ом; б) А; в) В. 3.Сила струму в провіднику залежить від: а) напруги на провілнику і його маси; б) напруги на провілнику і його опору; в )опору провідника і його маси. ІІ рівень. 4. У скільки разів електричний опір 8 кОм менший від опору 4 МОм? 5. Яка сила струму в спіралі електролампочки, включеної в електромережу з напругою 220 В, якщо опір спіралі в робочому режимі 1,2 кОм? ІІІ рівень 6. Якої довжини потрібно взяти мідну дротину площею поперечного перерізу 1 мм2, щоб при напрузі 1,7 В сила струму в ній дорівнювала 200 мА? Питомий опір міді 0,017. ІVрівень 7. За який час заряд 120 Кл проходить через алюмінієву дротину довжиною 80 м і площею поперечного перерізу 0,2 мм2, якщо напруга між кінцями дротини 5,6 В? Питомий опір алюмінію 0,028 .

Урок 31. Робота і потужність електричного струму

1.Як потрібно з'єднати три резистори по 2 Ом, щоб загальний опір дорівнював 3 Ом?

а) послідовно; б) паралельно; в) два паралельно, один послідовно; г) два послідовно, один паралельно.

2. Як одержати опір 25 Ом, використовуючи мінімальну кількість однакових резисторів опором по 10 Ом ?

а) послідовно; б) паралельно; в) два паралельно, два послідовно; г) три послідовно, один паралельно.

3. Що потрібно зробити, щоб зменшити чутливість амперметра?

а) зменшити його опір; б) збільшити його опір; в) зменшити ціну поділки ; г) інша відповідь.

4. Якщо паралельно з'єднати (n) провідників з однаковим опором R, то загальний опір буде рівний.

а) R; б) nR; в); г) .

5. Ялинкова гірлянда ввімкнена в мережу 220 В, складається з однакових ламп, розрахованих на напругу 4 В кожна. Якою стане напруга на кожній лампі, після того як перегорить п'ять ламп?

а) 44В; б) 0,44В; в) 4,4В; г) 4,2В.

6. Якщо паралельно з'єднати (n) гальванічних елементів з напругою на кожному U1, то загальна напруга буде рівна

а) nU1 ; б) ; в) 0 ; г) U1 .

Урок 32. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

1.В які види енергії перетворюється електрична енергія при проходженні струму через провідник?

а) теплову; б) хімічну; в) механічну; г) а,б,в.

2. Як визначити роботу електричного струму на ділянці кола?

а) A = t ; б) A = t ; в) A = U∙I∙t; г) A = .

3. Якими одиницями вимірюється робота?

а) Вт ; б) В; в) А; г) Дж.

4. Яким приладом вимірюють роботу електричного струму.

а) електричним лічильником; б) вольтметром; в) амперметром; г) омметром.

5. Яка фізична величина характеризує здатність електричних пристроїв виконувати роботу? Як вона позначається?

а) напруга, I ; б) сила струму, U ; в) опір, R; г) потужність, Р.

6. Назвіть зайве:

а) P = UI ; б) P = ; в) P = I2R ; г) P = At .

Урок 33. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом

1. Яка фізична величина характеризує спроможність споживачів електричної енергії перетворювати її в інші види за одиницю часу?

а) напруга; б) сила струму; в) опір; г) потужність.

2. Які електровимірювальні прилади потрібно, щоб визначити потужність споживача?

а) амперметр і вольтметр; б) амперметр; в) вольтметр; г) омметр.

3. Знайдіть найменше значення.

а) 0,03 кВт; б) 300 Вт; в) 3∙103 мкВт.

4. У яких одиницях вимірює роботу сили струму лічильник?

а) Вт; б) кВт ∙ год; в) Дж; г) Вт ∙ с .

5. Як вмикається лічильник електричної енергії в електричне коло?

а) послідовно; б) паралельно; в) а,б; г) інша відповідь.

6. Виберіть зайве: а) A = Pt; б) A = UIt; в) A = I2 Rt; г) A = .

Урок 34. Застосування теплової дії струму на практиці

1. Під час проходження електричного струму провідник нагрівається. Це прояв якої дії струму?

А) магнітної; б) теплової; в) механічної; г) хімічної.

2. Хто із вчених експериментально встановив залежність кількості теплоти, що виділяється в провіднику із струмом від квадрата сили струму, опору і часу провідника?

А) Е. Ленц; б) Д. Джоуль; в) а,б; г) Кулон.

3. За якою формулою можна обчислити кількість теплоти, що виділяється в провіднику, коли електрична енергія в даній ділянці перетворюється на внутрішню? а) Q = I2 Rt; б) Q = cm t; в) Q = λm; г) q = rm.

4. Як визначається повна робота електричного струму, якщо працює електродвигун?

A) А = I2 R∙ t; б) A = UIt; в) A = t; г) A = .

5. При послідовному з’єднанні провідників, чим більший опір провідника, тим він нагрівається…

А) менше; б) більше; в) однаково; г) не нагрівається.

6. З якого матеріалу слід виготовляти спіралі для нагрівальних приладів?

А) срібло; б) ніхром; в) мідь; г) алюміній.

Урок 35. Розвязування задач по темі: « Робота, потужність, кількість теплоти»

1. Встановіть відповідність.

А) Ом; Б) Джоуль; В) Кулон; Г) Ампер; Д) Вольт.

а) електричний заряд; б) сила струму; в) напруга; г) робота; д) опір.

2.Яка формула написана невірно? а) P = IU; б) P = UIt; в) A = I2 Rt; г) A = .

3. Яка потужність не дорівнює іншим?

А) 15 кВт; б) 15000 Вт; в) 15000000 мВт; г) 150000 Вт.

4. За якою формулою можна визначити роботу електричного струму?

а) A = Pt; б) A = U2It; в) A = I2 Ut; г) A = .

5. Яке значення роботи найменше?

а) 780 кДж; б) 78 МДж; в) 78000 Дж; г) 780000 мДж.

6. За якою формулою можна визначити кількість теплоти, що виділяється в провіднику?

а) Q = P2t; б) Q = U2It; в) A = I2 Rt; г) Q = .

Урок 36. Контрольна робота по темі: «З'єднання провідників. Робота і потужність струму»

І варіант

1. З наведених фізичних величин у джоулях вимірюється : а) сила струму; б) робота струму; в) напруга. 2. Потужність електричного струму можна визначити за формулою: а) ; б) A = IUt ; в) P = . 3. При послідовному з'єднанні провідників: а) напруга на ділянці кола дорівнює сумі напруг на провідниках, включених у цю ділянку; б) напруга на ділянці кола і провідниках, включених в цю ділянку кола, однакова; в) напруга на ділянці кола пропорційна опору кожного провідника, включенного в цю ділянку кола.

4. Як буде змінюватися сила струму в нерозгалуженій частині кола при параллельному підключенні до данного провідника ще декількох таких же провідників? 5. Яку роботу виконує електричний струм за 1 хв у лампочці кишенькового ліхтарика , якщо сила струму в ній 0,2 А при напрузі 3 В?

6. Опір нагрівального елемента електрочайника 60 Ом. Яка потужність (в кВт) струму, який при напрузі 220 В? ІV рівень 7. Вольтметр V1 показує 12 В. Які покази амперметра і вольтметра V2, якщо опори резисторів R1= 6 Ом, R2= 2 Ом?І І варіант 1. З названих величин у ватах вимірюється: а) сила струму; б) напруга ; в) потужність 2. Роботу електричного струму можна визначити за формулою: а) A = IUt ; б) U = IR ; в) P = IU . 3. При послідовному з'єднанні провідників : а) сила струму в усіх провідниках, включених у ділянку кола, однакова; б) сила струму в ділянці кола дорівнює сумі струмів у кожному з провідників, включених у цю ділянку кола; в) сила струму в кожному провіднику, включенному в ділянку кола, оберненопропорційна опору провідника. 4. Як буде змінюватися опір ділянки кола при паралельному підключенні до провідника ще декількох таких же провідників? 5. Яку роботу виконує електричний струм на ділянці кола за 2 хв, якщо сила струму дорівнює 2 А при напрузі 10 В на цій ділянці кола? 6. Опір електричного паяльника 440 Ом. Яка потужність цього паяльника, якщо він працює під напругою 220 В?ІVрівень 7. Вольтметр V2 показує 8 В. Які покази амперметра і вольтметра V1, якщо опори резисторів R1= 6 Ом, R2 = 2 Ом?Урок 37. Підсумковий урок по темі « Дії електричного струму»

1. Хто з винахідників розробив і впровадив промисловий зразок електричної лампи розжарювання ?

а) Т.Едісон; б) Д. Джоуль; в) Е. Ленц; г) Г.Ом.

2. З якого матеріалу виготовлено спіраль лампи розжарювання ?

а) алюмінію; б) міді; в) вольфраму; г) сталі.

3. Як змінюється опір під час короткого замикання ?

а) різко збільшується; б) прямує до нуля; в) не змінюється; г) інша відповідь.

4. Що використовують для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання?

а) запобіжники; б) резистори; в) лампочки; г) дзвінки.

5. З якого матеріалу виготовляють дротину плавкого запобіжника?

а) міді; б) алюмінію; в) сталі; г) свинцю.

6. Що потрібно зробити, якщо плавкий запобіжник вийшов із ладу?

а) замінити новим; б) поставити „жучок” ;в) нічого не робити; г) інша відповідь.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика»...
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка