Пошук по сайту

Астрономія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма спеціального курсу для учнів 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів Укладач: Н. В. Невінчана

Програма спеціального курсу для учнів 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів Укладач: Н. В. Невінчана

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8Міністерство освіти і науки України

Основи теорії літератури
Програма спеціального курсу для учнів 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів

Укладач: Н.В.Невінчана.
Рецензенти: доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та компаративістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А.О.Ткаченко; старший викладач кафедри методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка О.М.Авраменко; директор гімназії "Києво-Могилянський колегіум", учитель-методист української мови та літератури, заслужений працівник освіти України О.В.Ковальчук.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №1/11-4291 від 18.07.2006 р.)
Пояснювальна записка
Вивченню літератури у школі приділяється доволі значна увага, адже література - це один із найпоширеніших і найдоступніших видів мистецтва. Саме цей шкільний предмет дає можливість ознайомити молоді покоління зі світовою та українською культурно-мистецькою спадщиною, розвиває творчі здібності, сприяє формуванню всебічно обдарованих особистостей.

Пропонована програма передбачає вивчення курсу теорії літератури в 10-11-х класах, вона призначена дія класів філологічного профілю, де література вивчається поглиблено, і має на меті розширення спектра знань про художню літературу та процеси, які відбуваються в царині мистецтва слова. Вона може бути також додатком до основного курсу літератури в школі. Теоретичні положення курсу вивчаються на прикладах програмових літературних творів та творів з-поза меж шкільної програми.

Реформування освіти, перехід до особистісно-зорієнтованого навчання потребують нових підходів до організації процесу навчання, зокрема розглядати літературу як науку про мистецтво слова зі своєю історією, своїми законами, особливостями й принципами. Курс теорії літератури розраховано на тих учнів, які цікавляться літературою, хочуть краще орієнтуватися в процесах, що відбуваються в культурі загалом та літературі зокрема, і планують пов'язати своє подальше життя з галузями, які мають безпосередній стосунок до літератури (філологія, журналістика, культурологія, літературна творчість тощо). Він відкриває широкі можливості перед тими школярами, хто пробує власні сили на ниві красного письменства.

Вивчення курсу теорії літератури у школі має й цілком прагматичну мету. Нині, у період масового переходу на тестову форму оцінювання навчальних досягнень учнів, такі знання стають дедалі потрібнішими, адже вони будуть гарантією успіху під час тестування, оскільки питання літературної теорії матимуть значну представленість.

Об'єкт вивчення спеціального курсу "Основи теорії літератури" у класах філологічного профілю - теоретико-літературні поняття.

Мета вивчення курсу:

сприяти всебічному культурному розвиткові покоління, якому належить розбудовувати нашу державу в наступні роки;

 • формувати в учнів уявлення про літературу як мистецтво слова, багатогранне і вишукане, яскраве і глибоке;

 • виховувати естетичні смаки учнів на основі глибинного розуміння процесів, що відбуваються в українській та світовій літературі;

 • сприяти розвиткові творчих здібностей підростаючого покоління.

Конкретні завдання спеціального курсу:

-    дати поняття про основні елементи теорії літератури;

-   систематизувати та поглибити знання про літературний процес загалом і його складники зокрема;

-    навчити школярів орієнтуватись у складних питаннях теорії літератури, глибоко та правильно аналізувати художні твори;

-     виробити вміння розрізняти елементи композиції твору, засоби виразності (тропи, стилістичні фігури), форми римування, віршові розміри, типи віршових строф; орієнтуватися в царині літературних родів та жанрів;

-    навчити класифікувати літературні твори за стилями та напрямами.

Учитель, який викладатиме пропонований курс, повинен стати організатором навчального процесу, консультантом і помічником для учнів. Йому належить провести своїх вихованців від глибокого наукового аналізу творів письменників-класиків і сучасників до налагодження власного творчого процесу. Саме розвиток творчих здібностей учнів має на меті пропонований курс у перспективі.

Програма складається з окремих тематичних блоків, вивчення яких розподілено на два навчальних роки. Для десятикласників пропонується матеріал з тем: "Композиція", "Тропи", "Поетичний синтаксис", "Теорія віршування", "Римування", а для одинадцятикласників - складніші теми: "Роди і види літератури", "Літературні стилі та напрями". Варто звернути увагу на таке: матеріал згруповано таким чином, що він не випереджає вивчення того чи іншого літературного стилю на уроках літератури, тож дає змогу закріпити, розширити і поглибити вивчене на основних уроках, а отже, сприяє формуванню комплексного уявлення про літературний процес у цілому.

Проте слід зауважити, що цей спеціальний курс не підміняє і не повторює шкільного з літератури, а доповнює й поглиблює його. Крім того, під час занять за програмою спецкурсу учні матимуть більше можливостей для власної творчості та виконання тренувальних вправ. Значну увагу слід приділити міжпредметним зв'язкам та зіставленню літературних і мистецьких явищ, що можна здійснити на матеріалі шкільних курсів української та зарубіжної літератур.

Кожен розділ слід завершувати практичним заняттям, на якому відпрацьовуються вміння й навички з вивчених тем, що дасть змогу поступово сформувати стійкі вміння повного і глибокого аналізу літературного твору. Програма передбачає творчий підхід учителя до викладання теорії літератури, тому серед тренувальних вправ, які пропонуватимуться учням, має бути досить великий відсоток творчих завдань, що підвищуватиме інтерес

до курсу та сприятиме розвиткові творчих здібностей школярів.

Учитель самостійно добирає художні тексти, на прикладі яких має розглядатися той чи інший теоретичний матеріал, - як з основного курсу української чи зарубіжної літератури, так і за межами переліку обов'язкових для вивчення у школі творів. Робити це слід таким чином, щоб спеціальний курс "Основи теорії літератури" не тільки доповнював, а й розширював коло літературних творів, з якими ознайомлюються учні.

До програми додається орієнтовне календарне планування курсу та список літератури, яку вчитель зможе використати під час підготовки до занять.

Як навчально-методичне забезпечення вивчення спеціального курсу "Основи теорії літератури" може використовуватися посібник авторки програми: Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У 2 ч. - К: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. - (Б-ка "Шкільного світу").

10 клас
Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Вивчення основ теорії літератури - 27 год. Підсумковий урок - 1 год. Практичні заняття - 7 год.Зміст

Год

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

ВСТУП

Література як мистецтво слова. Людина як головний предмет зображення в літературі. Роль слова в житті людини. Способи зображення життєвих явищ у літературному творі.

Художній образ та літературний тип. Зміст і форма художнього твору. Тема й мотиви. Види мотивів у художньому творі (лейтмотив, міфологема, ремінісценція, авто- ремінісценція, алюзія).

Ідея художнього твору.

Проблематика та конфлікти в художньому творі. Взаємозв'язок між мотивами, проблематикою і конфліктами в художньому творі на прикладі конкретних літературних зразків.

2

Розуміти роль літератури як мистецтва слова в житті людини, розрізняти способи зображення життєвих явищ у літературному творі, поняття зміст і форма, тема та ідея художнього твору.

Знати і розуміти значення понять художній образ та літературний тип, мотив, лейтмотив, міфологема, ремінісценція, авторемінісценція, алюзія. Уміти вирізняти проблеми й конфлікти в художньому творі, аналізувати їх та давати їм оцінку.

Композиція художнього твору

Композиція зовнішня і внутрішня. Конфлікт у художньому творі та його різновиди.

Сюжет і його елементи. Поняття багатосюжетності. Позасюжетні елементи: ліричні відступи, описи (портрети, пейзажі, інтер'єри, екстер'єри тощо). Монологи, діалоги та полілоги, їхня роль у композиції художнього твору.

Фабула й сюжет художнього твору.

1

Розрізняти зовнішню і внутрішню композицію, уміти визначати внутрішні й зовнішні конфлікти у творі. Знати і розуміти значення понять сюжет, багатосюжетність, монолог, діалог та полілог; уміти вирізняти елементи сюжету й позасюжетні елементи: ліричні відступи, описи (портрети, пейзажі, інтер'єри, екстер#039;єри тощо). Відрізняти фабулу художнього твору від його сюжету.

Тропи

Поглиблення поняття про тропи. Тропи прості й складні. Епітет, сталий епітет. Порівняння та його різновиди: порівняння-запитання, негативне порівняння (слов'янська антитеза), порівняння-паралелізм. Поняття психологічного паралелізму. Метафора та її різновиди: коротка й розгорнута метафора, персоніфікація (уособлення) та алегорія.

Метонімія та її різновиди (синекдоха, антономазія, евфемізм, перифраза).

Гіпербола, мейозис та літота.

Оксиморон.

Символ і його роль у художньому творі.

Ідіоми й крилаті вирази.

4

Знати й вирізняти в художньому творі такі тропи, як епітет, порівняння, метафора, метонімія та їх різновиди, гіпербола, мейозис і літота, оксиморон. Розуміти роль тропів у художньому творі.

Вирізняти в художньому творі символи, ідіоми та крилаті вирази і розуміти їхню роль та значення.

Види комічного

Види комічного: гумор, іронія, сатира, інвектива, сарказм, гротеск. Ознаки видів комічного, мета їх використання.

1

Розрізняти види комічного, розуміти їхнє значення для творення образів, розкриття головної думки твору, розрізняти ознаки кожного з видів комічного, розуміти їх роль у творі, уміти використовувати комічні елементи для аналізу твору.

Поетичний синтаксис

Стилістичні фігури як засіб увиразнення поетичної мови. Інверсія. Тавтологія. Антитеза.

Анафора та епіфора. Симплока. Кільце, рефрен.

Риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне запитання. їх значення в художньому творі.

Асиндетон (безсполучниковість) і полісиндетон (багатосполучниковість) та їхнє значення для художньої оповіді.

Алітерація й асонанс як засоби звукового оформлення тексту, їхні можливості та значення.

4

Розрізняти такі стилістичні фігури, як інверсія, тавтологія, антитеза, анафора та епіфора, симплока, кільце, рефрен, розуміти їх роль у творі та використовувати ці знання для аналізу тексту.

Розуміти роль риторичних фігур, мету їх використання, їхні можливості та значення й уміти правильно використовувати їх у своєму мовленні.

Теорія віршування

Поняття про версифікацію. Системи віршування: метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна. їхні особливості.

Поглиблення поняття про віршовий ритм, стопу. Двоскладові та трискладові стопи. Віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест. Пірихій, спондей та бакхій, їх роль у поетичній мові. Цезура.

Поняття про риму, клаузулу. Рима точна й неточна, бідна й багата. Асонанс та консонанс як різновиди неточної рими.

2

Знати і розуміти значення понять версифікація, віршовий ритм, стопа, метрична, силабічна, тонічна й силаботонічна системи віршування та їхні особливості. Розрізняти двоскладові та трискладові стопи, визначати віршовий розмір поетичних рядків, розуміючи роль пірихію, спондею, бакхію та цезури в поетичній мові. Розрізняти риму і клаузулу, вирізняти точну і неточну, бідну та багату рими, асонанс та консонанс як різновиди неточної рими та використовувати ці знання для аналізу літературного твору й у власному мовленні.

Римування

Поглиблення поняття про римування. Основні види римування в катрені (парне, перехресне, кільцеве (охопне), тернарне, монорима).

Поняття про строфу. Види строф: моностих, дистих (двовірш), тривірш, катрен, п'ятивірш, секстина. Трирядкові строфи: терцет та терцина, їхні особливості. Восьми- рядкові строфи: октава і тріолет, особливості римування.

Поняття про сонет. Ознаки класичного сонета. Модифікації сонетної форми. Український сонетарій.

Поняття про александрини. Ознайомлення з творами, які мають таку форму.

Поняття про верлібр та його основні ознаки. Українська школа верлібру.

3

Чітко розрізняти основні види римування в катрені. Уміти визначати види строф та розповідати про їхні особливості.

Знати ознаки класичного сонета й особливості розвитку цього поетичного жанру в українській літературі. Вирізняти серед поетичних творів ті, що написані александринами.

Уміти розрізняти твори, написані верлібром, знати його основні риси.

ФОЛЬКЛОР Міфи

Ознаки фольклору. Фольклорні жанри. Міфи. Міфічні герої (боги та демонічні істоти). Міфи давніх слов'ян.

1

Знати ознаки фольклору та розрізняти фольклорні жанри. Відрізняти міфи від інших фольклорних творів, уміти наводити приклади міфів та аналізувати їх. Розрізняти елементи міфів та їхні окремі ознаки у творах письмеників.

Казки

Казка як фольклорний жанр. Жанрові особливості казок. Закони композиції казки: стійкі поетичні фігури, традиційні магічні формули. Казкова символіка як складна категорія художнього мислення (символічне значення речей та імен казкових персонажів, числова символіка). Градація та ретардація - своєрідні композиційні прийоми, часто використовувані в казках. Герої казок: добротворці, злотворці та знедолені.

Види казок.

Казки про тварин та їхні особливості: своєрідність стилю, ідея. Алегоричні та повчально-розважальні казки. Міфологізм. Анімізм і тотемізм у казках. Особливості композиції казок про тварин. Дійові особи та їхня характеристика. Художні засоби, притаманні казкам про тварин. Докучливі (кумулятивні) казки.

Чарівні казки та їхні особливості. Категорії казкових героїв (добротворці, злотворці та знедолені), їхня характеристика.

Соціально-побутові казки, тематичні групи їх. Види казок за характером головного конфлікту та їхні особливості.

2

Вирізняти казки з фольклорного масиву, знати їхні жанрові особливості, закони композиції. Уміти тлумачити казкову символіку. Знати роль таких композиційних прийомів, як градація та ретардація, уміти визначати їх у тексті. Давати характеристику героям казок різних категорій та аналізувати казки різних видів з погляду їхніх композиційних особливостей, дійових осіб, художніх засобів тощо. Знати і розуміти значення понять міфологізм, анімізм і тотемізм.

Знати особливості та вміти аналізувати казки про тварин, докучливі (кумулятивні), чарівні та соціально-побутові казки.

Легенди та перекази

Легенди та перекази, їхні характерні особливості. Апокрифічні легенди. Історичні легенди та перекази. Патріотична ідея та глибокий повчальний зміст легенд і переказів про козаків, їхні герої.

1

Розрізняти легенди та перекази, знати їхні характерні особливості. Відрізняти апокрифічні легенди від історичних легенд та переказів, уміти аналізувати особливості їхніх змісту і форми.

Народні байки та анекдоти

Народні байки, їхні характерні риси. Народні анекдоти та їхні особливості. Тематичні групи народних анекдотів та їхні функції.

1

Відрізняти народні байки від народних анекдотів, знати їхні особливості та соціальні функції. Розрізняти тематичні групи народних анекдотів та їхні художні особливості.

Народні пісні

Пісня як одна з найдавніших форм народної творчості. Основні риси народних пісень, особливості їхньої композиції. Пісенні жанри.

Обрядова пісенна творчість: календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні. їхні жанрові та композиційні особливості. Роль календарно-обрядових та родинно-обрядових пісень у житті українців.

Епічні пісні: думи, історичні пісні, пісні-хроніки та балади. їхня тематика, особливості та значення.

Побутові пісні: родинно-побутова та соціально-побутова лірика. Мотиви родинно-побутових пісень, їхні жанрові особливості. Ознаки колискових пісень. Особливості, тематика та роль жартівливих пісень. Тематика соціально-побутових пісень, провідні теми й мотиви, символіка, характерні риси.

Коломийки, особливості їхньої композиції.

Поетика народних пісень.

4

Знати основні риси народних пісень, особливості їхньої композиції. Розрізняти пісенні жанри та особливості композиції й поетики кожного 3 них.

Уміти аналізувати зразки народної пісні. Вирізняти риси народних пісень у поетичних творах українських письменників. Розповідати про вплив народнопісенної поетики на літературну творчість на прикладі поетичних творів Г.Сковороди, Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, В.Сосюри, А.Малишка, Б.Олійника, В.Крищенка та ін.

Малі фольклорні форми

Прислів'я та приказки як криниця народної мудрості та неписаний звід правил, якими люди користуються в повсякденному житті. Тематика і композиція прислів'їв і приказок, засоби комічного в них. Художні особливості українських народних прислів'їв та приказок.

Загадки, їхня жанрова специфіка. Тематика, художні особливості й різновиди загадок.

Скоромовки та нісенітниці, їхнє призначення.

1

Розрізняти прислів'я та приказки, розповідати про їхню тематику й композицію, засоби комічного в них. Знати художні особливості українських народних прислів'їв і приказок.

Знати визначення загадки, її специфіку; тематику, особливості та різновиди загадок.

Вирізняти у фольклорному масиві скоромовки та нісенітниці, розуміти їхнє призначення. Розуміти роль малих фольклорних форм у розвитку авторської літератури, уміти знаходити їх у літературних творах та визначати їхню роль і значення в художніх творах тих чи інших авторів.

 


Література


 1. Антонич Б.-І. Між змістом і формою // Твори. - К.: Дніпро, 1998.

 2. Бонсунівська Т. Тематичний аналіз літературного твору // Українська мова та література. - 1998.

 3. Виклали давньослов'янських легенд, або Міфологія. - К.: Довіра, 1991.

 4. Возняк М. Історія української літератури.-Л.: Світ, 1994.

 5. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. Бернадська. - К.: Либідь, 1995.

 6. Галич О., Назарець 11, Васильєв С. Теорія літератури. - К.: Либідь, 2001.

 7. Героїчний епос українського народу: Хрестоматія / Упоряд. О. Таланчук, Ф.Кислий - К.: Либідь, 1993.

 8. Гром'як Р. Про визначення поетики в світлі естетичної концепції І.Я.Франка // Поетика. - К.: Наукова думка, 1992.

 9. Гундорова Т. Про Явлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. - Львів: Літопис, 1997.

 10. гундорова Т. Український модерн: від культурної тотальності до культурної диференціації // Дунаєвська Л. Українська народна казка. - К: Вища школа, 1987.

 11. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості/Упоряд. Н.Шумада. - К: Веселка, 1980.

 12. Змієві вали: Українські легенди та перекази / Упоряд. С.Мншанич. - К.: Веселка, 1992.

 13. Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення. - К.: Наукова думка, 1986.

 14. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм (Стилістика). - Мюнхен; Ніжин, 1994.

 15. Клочек Г. Так що ж таке поетика?// Поетика. - К: Наукова думка, 1992.

 16. Кольберг О. Казки ІІокуття. - Ужгород: Калина, 1991.

 17. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К: Либідь, 1994.

 18. Крижанівський С. Рід, вид, різновид: До питання про сучасну жанрову систему // Матеріали III Конгресу Міжнарод. асоціації україністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). - К: Обереги, 1996.

 19. Крижанівський С. Художні відкритгя і літературний процес: Огляди, статті, роздуми. - К.: Рад. письменник, 1979.

 20. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів. - К: Український письменник, 1997.

 21. Кухар-Онишко О. Індивідуальний стиль письменника: Генезис, структура, типологія. - К: Вища школа, 198!).

 22. Легенди та перекази / Упоряд. А.Іоаніді. - К: Наукова думка, 1985.

 23. Словник літературознавчих термінів / Упоряд. В.Лесин, О.Пулинець - К, 1965.

 24. Література. Довідкові матеріали/За ред. С.Тураева. - Москва: Просвещение, 1998.

 25. Літературознавчий словник-довідник. - К: Видав, центр "Acadmia", 1997.

 26. Макаров  Л. Світло українського Бароко. - К.: Мистецтво, 1994.

 27. Маланюк Є. Думки про мистецтво // Книга спостережень: Статті про літературу. - К: Дніпро, 1997.

 28. Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення //Літературознавство: Матеріали III Конгресу Міжнарод. асоціації україністів.

 29. Міфи народів світу / Лвт.-упоряд. О.Бондарук. - Львів: Просвіта, 1997.

 30. Наливайко Д. Стиль напряму й індивідуальні стилі в Ідеалістичній літературі XIX ст.// Індивідуальні стилі українських письменників XIX - поч. XX ст.: 36. наук, праць. - К: Наукова думка, 1987.

 31. Нитченко Д. Елементи теорії літератури і стилістики. - Мельбурн: Ластівка, 1979.

 32. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К: Либідь, 1997.

 33. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. - К.: Український письменник, 1993.

 34. Прислів'я та приказки / Упоряд. М. Назяк. - К: Наукова думка, 1990.

 35. Теорія літератури / Упоряд. О.Бандура. - К., 1969.

 36. Ткаченко Л. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К: ВНЦ "Київський університет", 2003.

 37. Українські балади / Упоряд. М.Дмитренко. - К: Український центр духовної культури, 1993.

 38. Українські народні пісні та думи / Упоряд. Д. Есиненко, М.Новиченко. - К: Т-во "Знання", 1992.

 39. Українські перекази / Упоряд. В.Возняк. - К: Довіра, 1992.

 40. Українські прислів'я та приказки / Упоряд. Д.Есиненко, М.Новиченко. - К.: Т-во "Знання", 1992.

 41. Українські усмішки / Упоряд. Д. Есиненко, М. Новиченко. - К: Т-во "Знання", 1992. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
10 клас

(35 год, 1 год на тиждень)


уроку

Дата

Зміст уроку

Примітки

 

 

1. Вступ (3 год)

 

1

 

Література як мистецтво слова. Художній образ та літературний тип. Зміст і форма художнього твору. Тема й мотиви.

 

2

 

Ідея художнього твору. Проблематика та конфлікти в художньому творі.

 

3

 

Практичне заняття № 1. Визначення художніх образів; теми твору та його мотивів, ідеї твору, його проблем й основних конфліктів на прикладі конкретних літературних зразків'.

 

 

 

2. Композиція (2 год)

 

4

 

Композиція зовнішня та внутрішня. Сюжет і позасюжетні елементи. Фабула твору.

 

5

 

Практичне заняття N° 2. Визначення особливостей композиції конкретних літературних творів.

 

 

 

3. Тропи. Види комічного (6 год)

 

6

 

Епітет, сталий епітет. Порівняння і його різновиди. Метафора, її різновиди.

 

7

 

Метонімія та її різновиди (синекдоха, антономазія, евфемізм, перифраза).

 

8

 

Гіпербола, мейозис та літота. Оксиморон.

 

9

 

Символ. Ідіоми та крилаті вирази.

 

10

 

Види комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск).

 

11

 

Практичне заняття № 3. Визначення тропів та засобів комічного в уривках художніх творів.

 

 

 

4. Поетичний синтаксис (5 год)

 

12

 

Інверсія. Тавтологія. Антитеза.

 

13

 

Анафора та епіфора. Симплока. Кільце, рефрен.

 

14

 

Риторичні фігури. Асиндетон та полісиндетон.

 

15

 

Алітерація. Асонанс.

 

16

 

Практичне заняття № 4. Визначення особливостей поетичного синтаксису на прикладі конкретних літературних творів та уривків із них.

 

 

 

5. Теорія віршування (3 год)

 

17

 

Поняття про віршовий ритм, стопу. Віршові розміри. Двоскладові та трискладові стопи. Пірихій, спондей, бакхій. Цезура.

 

18

 

Рима, клаузула, асонанс, консонанс.

 

19

 

Практичне заняття № 5. Визначення віршового розміру запропонованого уривка, особливостей його рими.

 

 

 

6. Римування (4 год)

 

20

 

Основні види римування в катрені (парне, перехресне, кільцеве (охопне), тернарне, монорима).

 

21

 

Види строф: моностих, дистих (двовірш), тривірш, катрен, п'ятивірш, секстина, терцет, терцина.

 

22

 

Види строф: октава, тріолет, сонет, александрини. Верлібр.

 

23

 

Практичне заняття N° 6. Визначення типу римування запропонованого уривка художнього твору. Визначення видів поетичних строф.

 

 

 

РОДИ І ВИДИ ЛІТЕРАТУРИ 7. Фольклор (11 год)

 

24

 

Ознаки фольклору. Міфи.

 

25

 

Казки. Особливості казок; стійкі поетичні фігури, традиційні формули.

 

26

 

Види казок. Казки про тварин та їх особливості. Чарівні казки та їх особливості. Соціально-побутові казки.

 

27

 

Легенди та перекази.

 

28

 

Народні байки. Народні анекдоти.

 

29

 

Народні пісні.

 

ЗО

 

Обрядова пісенна творчість. Календарно-обрядові пісні. Родинно-обрядові пісні.

 

31

 

Епічні пісні.

 

32

 

Побутові пісні. Родинно-побутова лірика. Соціально-побутові пісні. Коломийки.

 

33

 

Прислів'я та приказки. Загадки. Скоромовки.

 

34

 

Практичне заняття N° 7. Визначення фольклорних жанрів, видів казок та пісень. Аналіз фольклорних творів.

 

35

 

Підсумковий урок (1 год).

 

 
Заняття 1

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...

Наказ
З метою розвантаження навчальних програм для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Методичні рекомендації: Апостолова Г. В. Методичні рекомендації щодо...
Апостолова Г. В. Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині : курс за вибором для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
astro.ocvita.com.ua
Головна сторінка